۲۶
فروردین
۱۳۹۶
9

تشخیص انواع پلاستیک

عوامل موثر بر ساختار مولکولی یک پلیمر که بر روی خواص مکانیکی آن نیز موثر میباشد چیست؟
جرم مولکولی- گروه جانبی-اتصالات عرضی- تبلور یا بلورینگی- نرم کننده و پر کننده- کوپلیمریزاسیون
هرکدام از این عوامل برروی خواص فیزیکی و مکانیکی یک قطعه پلیمری تاثیرات مثبت و منفی دارند برای مثال افزایش گروه جانبی باعث کاهش بلورینگی و کاهش خواص فیزیکی میشود.افزایش اتصالات غربی باعث افزایش سختی میگردد.
در خصوص واکنش پلاستیک ها به حرارت باید گفت که بطور کلی پلاستیک ها به دو دسته تقسیم میشوند:
۱-ترمو پلاست ها
۲-ترموست ها
ترموپلاست ها به دلیل ساختار شیمیایی خود توانایی ذوب و شکل دهی مجدد و در نتیجه بازیافت مکانیکی را دارند.
برعکس ترموست ها به واسطه داشتن اتصال عرضی بین زنجیره ها از این توانایی برخوردار نیستند .
روش های مختلفی برای تشخیص ترموپلاست ها از ترمو ست ها وجود داردکه عبارتند از:
روش آزمایشگاهی تیغ –روش آزمایشگاهی بوته –روش حرارتی- روش HOT PLATE – و روش DSC
علت اهمیت تشخیص ترمو پلاست ها از ترموست ها در زمان بازیافت پلاستیک ها میباشد چرا که اگر درست تشخیص داده نشود در زمان گرانول کردن آسیب جدی به دستگاه گرانول ساز وارد میشود.